fbpx
header header header
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

<!-- wp:list {"ordered":true,"type":"1"} --> <ol type="1"><li>Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Adviesbureau de Rijk B.V., hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.</li><li>De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.</li><li>De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van contractspartijen wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.</li><li>Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.</li><li>Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.</li><li>Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.</li></ol> <!-- /wp:list --> <!-- wp:paragraph --> <p>Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p><br></p> <!-- /wp:paragraph -->
KvK: 01142835
BTW-nummer: NL820277071B01

Cookies op adviesbureauderijk.nl meer informatie

Wij zijn wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het toepassen en opslaan van cookies. Voor een goede werking van de website. En om de gebruiksvriendelijkheid en zoekgedrag optimaal te krijgen, maken wij gebruik van cookies van derde partijen.

Sluiten